حجاب گوهر وجود

به نام خدای زیباییها

  از دختر جوان و چادری  پرسیدند : از چه آرایشی استفاده میکنی ؟

گفت این ها را به کار میبرم : برای لبانم = راست گویی و

صداقت ، برای صدایم = ذکرالله ،

برای چشمانم = چشم پوشی از محرمات ، برای دستانم =

کمک و یاری به مستمندان ،

برای پاهایم = ایستادن برای نماز ، برای قامتم = سجده بردن

برای خدا ، برای قلبم = حب الله

برای عقلم = دانایی و برای خودم = ایمان به وجود خدا

.

.