سلام خـــــدای خوبم..

 

امشب کمے در دلم داشتم ناشکری میکردم ،

 

انگار این من ، این خودم را نمیخواستم ،

 

قرآن مبارکت را گشودم ، میدانی چه گفتے برایم ؟

 

البته که تو دانای عالمی مهربانم .

 

گفتیے که تو بعد از خلقت انسان بر خود مرحبا گفته ای که بهترین آفرینندگانے.

 

خدایا میشود کمکم کنیے تا بشوم آنکه تو برای خلقتش بر خودت آفـــــرین گفته ای... 

 

میدانــــے که تنها نمیتوانم 

 

میشود باز هم دستانم را به محبتتــــ بگیری ؟

 

میخواهم آن شوم که تو میخواهی