پرنده

آنگاه که در لانه گردن فراز می داری ، سینه را جلو می دهی ، روی پنجه می ایستی و بال ها  را بر هم می زنی تا بچه ها ببینند و یاد بگیرند ........

به این فکر نکرده ای که وقتی پرواز را آموختند و پریدند و رفتند چقدر آشیانه بوی تنهایی و غم خواهد گرفت ؟

اما تلخی این غم را به شیرینی تماشای پرواز آنها معاوضه کن ........