چه کسانی با حجاب مخالفند ؟؟؟؟

یکی از اصلی ترین مخالفان حکم حجاب ، سیاستمداران و هوسرانی هستند که اهداف خود را در بی عفتی زنان می بینند . آنها تلاش میکنند

به هر وسیله ای که شده

( از تبلیغات رسانه ای گرفته تا تصویب قوانین ضد حجاب و سخت گیری به زنان محجبه) جامعه را به سوی بی حجابی و برهنگی سوق

دهند . اخراج دختران با

حجاب ازمدارس و دانشگاه ها یکی از این اقدامات است که در برخی کشور ها مانند فرانسه صورت می پذیرد .... 

حجاب