بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ کودک يک ساله اي را تصور کنيد زماني که شما او را به هوا پرتاب ميکنيد او ميخندد چرا که او ميداند شما او را خواهيد گرفت اين يعني اعتماد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
در بررسي المپيک پارسيوانه کاربر گرامي(ريحانه)423 امتياز کسب کردند.(اين متن نوشته يا پيام در المپيک پارسيوانه*15* امتياز)
ساعت دماسنج