بــه نام خــــالق زیبایی هـــــا

گل تقدیم شمابه دختر خانم ها میگیم حجاب

میگن خب پسرا نگاه نکنن !!!باید فکر کرد


گل تقدیم شمابه آقا پسرها میگیم نــــگاه

میگن خب دختر ها اینجوری نگردن !!!باید فکر کرد

  یعنی چی؟   

من میگم :

من اگر برخیزم

          تو اگر برخیزی

                همه بر میخیزند

من اگر بنشینم

         تو اگر بنشینی

                چه کسی برخیزد؟؟

تغییر را از خودمان شروع کنیم