به نام خالق زیبایی ها

گل تقدیم شماحجابگل تقدیم شما همان چادری است که

صدیقه اطهر علیها السلام

پشت درب خانه سوخت

تا آن را به دشمن نسپاریم ....

و ما در حق آن چه کرده ایم ؟؟